การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้

|

🐶วันที่ 2 เมษายน 2567
             🍀นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดวัดคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            🤝โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ปศุสตว์อำเภอปราณบุรี กำนันวิรัลพัชร์ เชื้อวงศ์สกุล กำนันตำบลหนองตาแต้ม ผู้นำชุมชน อสม.หมู่ที่ 12 อาสาปศุสัตว์ตำบลหนองตาแต้ม และประชาชนในพื้นที่ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
           💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           💜Website : www.nongtataem.go.th
           📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)